Akutmodtagelse

Projekter, hvor medicingennemgang foretages i eller i relation til akutmodtagelsen.

Klinisk Farmaceutisk Service i Akutmodtagelsen
Hvor fandt det sted?

Region Sjælland.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret farmaceuter fra sygehusapoteket og læger på akutmodtagelsen, somatisk sygehus.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

Kliniske farmaceuter i akutafdelingerne gennemgår akut indlagte, somatiske patienter. I den farmaceutiske service indgår medicinanamnese, medicinafstemning, medicingennemgang og formidling i journalnotat. Nogle gange indgår også ordinationskladder. Det vil sige, at ordinationer på medicinen lægges klar i medicineringsmodulet til lægens godkendelse. Farmaceuten gennemgår patientens medicin, før lægen ser patienten, eller før lægen skal til at ordinere medicinen.

Ydelsen er baseret på et ph.d.-projekt og et randomiseret, kontrolleret studie (RCT) fra 2010-2013 publiceret i 2017 og siden, implementeret fast på flere akutafdelinger i Region Sjælland.

Det primære endepunkt for RCT’en var “lægemiddelrelaterede skader under indlæggelse”, hvor risikoen blev næsten halveret ved tilstedeværelse af kliniske farmaceuter i akutmodtagelsen. Lægemiddelrelaterede skader kan fx være fald, blødning, behandlingskrævende obstipation mv. under indlæggelse.

Kontaktoplysninger

Trine R. H. Andersen, trn@regionsjaelland.dk

Medicinanamnese og medicingennemgang på akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital
Hvor fandt det sted?

Region Hovedstaden.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret farmaceuter fra sygehusapoteket og læger på akutmodtagelse, somatisk sygehus.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

Medicinanamnese og fokuseret medicingennemgang bliver gennemført af farmaceuter, som har deres daglige gang på Medicinsk Akutmodtagelse på Bispebjerg Hospital. Anamnese omfatter bl.a. samtale med patienten og evt. kontakt til plejepersonale. Interventioner/forslag til justering i medicinen kan gives skriftligt til lægen via Sundhedsplatformen. Dette kan gøres som en ordinationskladde eller som et notat. Hvis det er muligt, følges der op med lægen mundtligt. Der udarbejdes desuden et farmaceutnotat i Sundhedsplatformen. Som udgangspunkt screenes alle patienter desuden for, om de er i behandling med antibiotika. Antibiotikabehandling vil specifikt blive vurderet i forhold til bl.a. indikation, relevans og mulighed for omlægning til peroral behandling. Forslag til justering i antibiotikabehandling kan gives på samme måde som beskrevet ovenfor.

Hvad er der kommet ud af det?

Projektet har sikret, at patienterne får den korrekte medicin, og at det også er den medicin, som ligger i de elektroniske systemer. Mange patienter får seponeret irrelevant medicin, og der bliver sat fokus på risikosituationslægemidler og korrekt behandling af patienter med f.eks. nedsat nyrefunktion.

Behandling med antibiotika justeres, så der gives en rationel behandling. Således blev der efter farmaceutisk medicingennemgang lavet justeringer i 34% af antibiotikabehandlingerne i en population på 559 patienter.

Den medicingennemgang, som bliver gennemført på Medicinsk Akutmodtagelse på Bispebjerg Hospital, sikrer et kontinuerligt fokus på en patientsikker og rationel medicinering. Medicingennemgangen sker som en integreret del af afdelingens daglige arbejde, og værdien skabes ikke mindst i det tværfaglige møde mellem sygeplejersker, farmaceuter og læger.

Kontaktoplysninger         

Kirstine Ullitz Færch, kirstine.ullitz.faerch@regionh.dk

Farmaceuter i akutmodtagelsen
Hvor fandt det sted?

Region Hovedstaden.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret farmaceuter fra sygehusapoteket og læger på akutmodtagelsen, somatisk sygehus.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

Patienter kommer ind i akutafdelingen og bliver screenet af en farmaceut. Der bliver udført medicinanamnese, medicin lægges til signering i Sundhedsplatformen (SP), og der bliver udført medicingennemgang i forbindelse med notatskrivning, som bliver overleveret til den ansvarlig læge.

Hvad er der kommet ud af det?

Det resulterer i et højere antal korrekt indlagte patienter (i forhold til overførsel af medicin fra FMK->SP), nemmere adgang til patientlister for lægerne (medicinmodul udføres af farmaceut, signeres af læge) og færre medicineringsfejl.

Kontaktoplysninger

Line Magnussen, land0599@regionh.dk

Optimering af lægemiddeldispensering
Hvor fandt det sted?

Region Syddanmark.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret farmaceuter og farmakonomer fra sygehusapoteket på somatisk sygehus.

Hvorfor blev projektet igangsat?

Formålet med indsatsen var ikke selve medicingennemgangen, men en test af, om farmaceuter/farmakonomer kunne hjælpe med dispensering af medicin til polyfarmacipatienter ved udskrivelsen for at aflaste plejepersonalet. Det viste sig ikke realiserbart ved udskrivelse på dette akutafsnit.

Hvordan blev patienter udvalgt til medicingennemgang?

Patienter, der har kontakt med primær sektor, og som skal udskrives direkte fra akutafsnittet, og som har mere end seks præparater, tilbydes ydelsen.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

Der bliver lavet supplerende medicinanamnese ved farmakonom/farmaceut hos patienter der skal udskrives fra afsnittet.

Hvad er der kommet ud af det?

Resultaterne viser, at det er i modtagelsen af patienten, de store forbedringer kan gøres. Hvis patienten får den rette medicin fra start, er mange problemer løst på forhånd – og manges tid sparet. Tryghed for patienten vil også blive øget, og fejl formindskes. Resultaterne bliver medtaget i det “store billede” i forhold til prioritering af brugen af klinisk farmaci-timer i afdelingen og med til forbedrings-Workshoppen “orden i eget hus” i januar 2022.

Kontaktoplysninger

Helen Bruun, helen.bruun@rsyd.dk

Min Medicin Med
Hvor fandt det sted?

Region Midtjylland.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret farmakonomer fra sygehusapoteket og læger på akutmodtagelse, somatisk sygehus.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

Projektet satte særligt fokus på medicinanamnese ved indlæggelse – ikke medicingennemgang. Vi betragter en god medicinanamnese som meget værdifuld for den senere medicingennemgang, herunder konkrete forslag til ændringer og påpegning af uheldige interaktioner.

Vi tog udgangspunkt i FMK og patientens egen medbragte medicin.

Kontaktoplysninger

Dorthe Hansen, dorthe.hansen@rm.dk

Korrekt afstemning af FMK ved indlæggelse
Hvor fandt det sted?

Region Sjælland.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret læger på akutmodtagelse på sygehus.

Hvorfor blev projektet igangsat?

Vi blev opmærksomme på en hel del utilsigtede hændelser, hvor FMK ikke var korrekt afstemt.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

Medicingennemgangen foregår som en del af arbejdsgangen, når lægen i akutafdelingen ser en patient, der skal indlægges.

Hvad er der kommet ud af det?

Antallet af utilsigtede hændelser omhandlende manglende medicinafstemning er faldet.

Kontaktoplysninger

Peter Hallas, phaa@regionsjaelland.dk

Farmakonomer i afdelingen
Hvor fandt det sted?

Region Syd.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret farmakonomer fra sygehusapoteket og læger fra fælles akutmodtagelse, somatisk sygehus.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

Farmakonomer ser på medicin, overført fra FMK til elektronisk patient journal (EPJ) et døgn/uge tilbage på alle indlagte patienter.

Kontaktoplysninger

Louise Muff, louise.muff@rsyd.dk

%d bloggers like this: