Om Medicin uden skade

I Marts 2018 lancerede Danmark det nationale patientsikkerhedsprogram Medicin uden skade som en del af WHO’s 3. globale indsats Medication Without Harm.

Målet er en 50 % reduktion i antallet af alvorlige, forebyggelige medicineringsrelaterede skader over de næste 5 år på globalt plan. Det skal ske ved hjælp af indsatser rettet mod tre WHO-definerede fokusområder: polyfarmaci, højrisikosituationer og patientovergange.

  • Polyfarmaci – WHO definerer polyfarmaci som en patients rutinemæssige og samtidige brug af fire eller flere præparater. Herunder forstås receptpligtige lægemidler, håndkøbslægemidler og naturlægemidler. Polyfarmaci øger risikoen for bivirkninger og interaktioner imellem lægemidler og kan gøre det sværere for patienten at efterleve sin behandlingsplan.
  • Højrisikosituationer – nogle lægemidler er sværere at håndtere korrekt end andre. Derfor kræver de særlig opmærksomhed fra sundhedspersonalet. Ud over lægemidlet selv, er det ofte de situationer, lægemidlerne bliver brugt i, der kan føre til fejl. Konsekvensen af medicineringsfejl kan være større i højrisikosituationer. Fx ved behandling på et hospital i forhold til ambulant behandling, grundet den mere akutte og alvorlige karakter af behandlingen, samt at der som regel anvendes mere komplekse lægemidler på hospitaler. Visse patientgrupper som børn, ældre patienter og patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion kan være mere sårbare for alvorlige skader i forbindelse med medicineringsfejl.
  • Overgange – der sker ofte fejl, når patienter flyttes mellem faciliteter fx ved indlæggelse på sygehus eller ved udskrivelse fra sygehus til plejecenter. Overgange sker også, når en patient flyttes mellem hospitalets afdelinger, eller når ansvaret for en patients behandling overleveres fra én sygeplejerske til en anden ved vagtskifte. Patienter kan være særligt udsatte i overgange, hvor risikoen for kommunikationsfejl, der kan føre til alvorlige medicineringsfejl, er øget.

Et samarbejde mellem mange sundhedsaktører

Det nationale initiativ ledes i fællesskab af Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed og bakkes op af hovedaktørerne i sundhedsvæsenet.

Der er nedsat en programkomité med repræsentation af vigtige aktører i sundhedsvæsenet og en referencegruppe med faglige eksperter. Desuden er der nedsat en særlig ekspertgruppe. Se hvordan Medicin uden skade er organiseret.

Bygger videre på eksisterende og afprøvet viden

I programkomitéen for Medicin uden skade er der enighed om, at kommende nationale initiativer i programmet skal tage udgangspunkt i – og bygge videre på – det store arbejde, der allerede er gjort inden for medicineringssikkerhed. Derfor har Medicin uden skade indledt med en bred kortlægning af danske initiativer, der har dokumenteret en effekt. Dette arbejde er samlet i kortlægningslisten, som bliver løbende opdateret.

Se kortlægningslisten.

Baggrund og tal

I Danmark har sundhedspersoner pligt til at rapportere, når der sker utilsigtede hændelser. Hvert år rapporteres næsten 200.000 hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Trods mange års indsats for øget sikkerhed ved medicinering er medicineringsfejl stadig blandt de hyppigst rapporterede utilsigtede hændelser, både på sygehuse og i kommuner.

I 2017 var medicinering baggrunden for 10.830 af samtlige hændelser rapporteret fra sygehusene (25 %) og 72.600 af samtlige hændelser rapporteret fra kommunerne (65 %). Det fremgår af årsrapporten for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2017.

I alt er det 52 % af alle utilsigtede hændelser, der rapporteres, som handler om medicin (se figur 1). Langt størsteparten af hændelserne medfører ingen eller kun mild patientskade, men antallet af alvorlige skader er dog stadig betydeligt.

En indsats for at reducere fejl og skader som følge af medicinering har derfor stort potentiale.

 

Billede1 Hændelseskategorier 2017

Figur 1. Hyppigst anvendte hændelseskategorier i 2017. I ovenstående figur ses det, at ca. halvdelen af alle utilsigtede hændelser, der blev rapporteret i 2017, handlede om medicin, herunder behandling med væsker. 

 

Meget tyder desuden på, at hændelser med medicin ikke altid bliver rapporteret. Det fremgår af et studie gennemført på Aarhus Universitetshospital. Læs mere om undersøgelsen på Dansk Selskab for Patientsikkerheds hjemmeside.

Medication without Harm er verdensomspændende

Medication without Harm er den tredje verdensomspændende Patient Safety Challenge, WHO har lanceret.

Temaerne for de to første WHO-udfordringer var Clean Care is Safer Care (2005) og Safe Surgery Saves Lives (2008).

Medication without Harm ledsages af en kampagne, der skal øge opmærksomheden på medicinsikkerhed blandt sundhedspersoner, borgere, patienter og pårørende.

Kampagnemateriale til rådighed

WHO stiller en række kampagnematerialer – herunder en lille kampagnevideo – til rådighed på deres hjemmeside.