Organisering

Arbejdet i Medicin uden skade tager udgangspunkt i et kommissorium, der beskriver formål og organisering (se figur).

Der er nedsat en programkomité med repræsentation af vigtige aktører i sundhedsvæsenet, og der er nedsat en referencegruppe bestående af faglige eksperter. Desuden er der nedsat en særlig ekspertgruppe, hvis opgave er at udarbejde en definition af alvorlige medicinfejl samt at foreslå indikatorer, der kan anvendes til at måle resultater af de enkelte indsatser og af Medicin uden skade som helhed.

Organisationsdiagram for Medicin uden Skade

Styregruppen: Styregruppen består af de to formænd fra henholdsvis Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed samt de to projektledere i sekretariatet.


Programkomitéen:
En styregruppe med deltagelse af formænd, direktører og lignende fra hovedaktørerne i sundhedsvæsenet. En pårørende-repræsentant er også medlem af Programkomitéen.

Arbejdsopgaverne er beskrevet i Kommissoriet.

Medlemmer af programkomitéen 2022 (pdf)

Referater fra møder i programkomitéen:

Referat 2021

Referencegruppen: En arbejdsgruppe bestående af faglige eksperter på medicinområdet. Udpeget af deres respektive organisationer. Opgaven er at bistå Programkomitéen med faglig sparring med henblik på at sikre størst mulig faglighed og relevans i Medicin uden skade.

Medlemmer af referencegruppen – oktober 2021


Faglig følgegruppe:
Gruppen består af medlemmer med særlig faglig ekspertise, som repræsenterer forskellige fagligheder og sektorer i sundhedsvæsenet.

Kommissorium_Faglig følgegruppe

Medlemmer af faglig følgegruppe – april 2019


Ekspertgruppen:
  Der har været nedsat en ekspertgruppe i perioden september 2018 til januar 2019. Ekspertgruppen havde til opgave at udvikle en dansk definition for ”alvorlige, forebyggelige medicinerings-relaterede skader” og komme med forslag til indikatorer.


Sekretariatet:
Dette deles af STPS og PS!, som hver har en projektleder på programmet. Farmaceuter, improvement advisors og kommunikationsfolk bidrager i arbejdet ad hoc. Sekretariatet støtter både programkomité, referencegruppe og ekspertgruppe.

Kontakt sekretariatet:

Sektionsleder Camilla Rønnov Molin, Styrelsen for Patientsikkerhed
Mail: carm@stps.dk

Direktør Inge Kristensen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Mail: inge.kristensen@patientsikkerhed.dk

Om Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientsikkerhed blev etableret i 2015 og arbejder for, at det er trygt at være patient. Styrelsens vision er: “Et sikkert og lærende sundhedsvæsen”.

Om Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!)
Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en selvstændig organisation, som arbejder for at fremme patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. Afsættet for PS! er et moderne og personcentreret patientsikkerhedsbegreb. Med PS! er mange gode kræfter gået sammen. Alle relevante parter – patientforeninger, sundhedspersonale, apoteker, medico- og medicinalindustrien, kommuner og regioner – er repræsenteret i bestyrelsen for PS!.

 

%d bloggers like this: