Primær sektor

Projekter, hvor medicingennemgang, og delprocesser udelukkende finder sted i primærsektoren.

Effekt af medicingennemgang leveret af apotek
Hvor fandt det sted?

Region Syddanmark. Primær apotek.
Hvilke faggrupper var involveret i projektet?I projektet var der involveret farmaceuter fra apoteket og praktiserende læge.

Hvorfor blev projektet igangsat?

Formålet med projektet var at undersøge effekten af medicingennemgange, som bliver leveret af apoteket.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

’Apotekets medicingennemgang’ er en systematisk gennemgang af borgernes medicin. Medicingennemgangen udføres af en farmaceut og kombineres med interview af borgeren. Fokus for interviewet er borgernes oplevede problemstillinger i forhold til deres lægemiddelbehandling og de lægemiddelrelaterede fund, som farmaceuten identificerer. Sammen udfylder farmaceuten og borgeren en formular med de identificerede lægemiddelrelaterede problemer og forslag til de ændringer, som borgeren har accepteret. Formularen kan, efter samtykke, enten sendes til borgerens praktiserende læge, eller borgeren kan vælge selv at rette henvendelse til sin læge. Opfølgning af medicingennemgangen med borgeren kan aftales ved behov.

Har projektet ført til ændringer i arbejdsgange eller andet?

Det er en eksisterende ydelse fra apoteket, som blev evalueret. Ydelsen er ikke centralt finansieret i dag, som andre apoteksydelser er, så patienten skal selv betale for den. Eller en kommune, plejecenter, hjemmepleje, botilbud osv., skal indgå en lokal aftale med apoteket om finansiering af medicingennemgang for deres borgere.

Hvad er der kommet ud af det?

Resultaterne viser, at Apotekets medicingennemgang medfører forslag til løsning af lægemiddelrelaterede problemer, som optimerer borgernes lægemiddelbehandling.

Der blev identificeret lægemiddelrelaterede fund hos 80,8 % af borgerne. Hos disse borgere blev der i gennemsnit identificeret 2,6 lægemiddelrelaterede fund pr. borger. Apotekets medicingennemgang har en positiv effekt på rationel farmakoterapi og viser, at apotekets forslag til løsning af lægemiddelrelaterede fund i højere grad har medført seponering af lægemidler i interventionsgruppen end i kontrolgruppen.

For fire indikatorer ses der en statistisk signifikant reduktion i anvendelsen af lægemidlerne hos interventionsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen. Resultaterne viser desuden, at lægerne i højere grad tager stilling til apotekets løsningsforslag for lægemiddelrelaterede fund relatereret til seponering end for lægemiddelrelaterede fund generelt.

Blandt apotekernes lægemiddelrelaterede fund var der i alt 204 fund for risikosituationslægemidler, svarende til 10 % af alle lægemiddelrelaterede fund.

Det er registreret, at lægen har forholdt sig til 43 af de 204 forslag (21,1 %), og 26 forslag er accepteret og 17 afvist.

Apotekets medicingennemgang identificerede 226 ud af 2032 lægemiddelrelaterede fund relateret til compliance.

Kontaktoplysninger

Rikke Nørgaard Hansen – rnh@pharmakon.dk

Medicingennemgang på socialområdet i Region Midtjylland
Hvor fandt det sted?

Region Midtjylland. Botilbud.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret plejepersonale fra botilbud, farmaceut fra Medicinteamet i MidtKraft og praktiserende læge.

Hvordan blev patienter udvalgt til medicingennemgang?

Alle patienter får som udgangspunkt foretaget medicingennemgang.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

Plejepersonalet sender medicinliste, labdata og patientinformationer til farmaceuten. Farmaceuten foretager medicingennemgang og præsenterer denne for lægen og plejepersonalet på bostedet. Efterfølgende implementeres de aftalte interventioner.

Kontaktoplysninger

Louise Hopkins – louhop@rm.dk

Medicinkompetenceløft for nye og erfarne medarbejdere
Hvor fandt det sted?

Region Hovedstaden. Botilbud

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret social- og sundhedsassistent fra botilbud og praktiserende læge.

Hvordan blev patienter udvalgt til medicingennemgang?

Alle patienter får som udgangspunkt foretaget medicingennemgang.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

Der gennemføres en årlig medicingennemgang med egen læge. Typisk i borgerens fødselsmåned. Der gennemføres også medicingennemgang med speciallæger, hvor de er den ordinerende læge. Dette gøres typisk ved kontrol på sygehus eller ved hjemmebesøg.

Kontaktoplysninger

Lene Faurbye Hattesen – lefah@halsnaes.dk

Sikker medicinering på bosteder og plejehjem i Ballerup kommune
Hvor fandt det sted?

Region Hovedstaden. På plejehjem og botilbud.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret plejepersonale fra plejehjem/botilbud, farmaceut fra apotek og praktiserende læge.

Hvordan blev patienter udvalgt til medicingennemgang?

Alle patienter får som udgangspunkt foretaget medicingennemgang.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

En farmaceut gennemgår medicin via medicinlisten i Fælles Medicin Kort (FMK). Der bliver taget kontakt til plejepersonale omkring borgerens funktionsniveau. Der bliver taget kontakt til den behandlingsansvarlige læge med henblik på forslag til ændringer efter samtykke fra borger/pårørende.

Har projektet ført til ændringer i arbejdsgange eller andet?

Projektet har betydet at der er kommet større fokus på polyfarmaci.

Kontaktoplysninger

Lene Brangstrup – lebr@balk.dk

Medicingennemgang
Hvor fandt det sted?

Region Hovedstaden. Plejehjem.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret plejepersonale fra plejehjem og praktiserende læge.

Hvorfor blev projektet igangsat?

Vi oplevede et behov for at klæde sygeplejersker og især sosu-assistenter bedre på til opsøgende og opfølgende hjemmebesøg med praktiserende læge (et besøg der inkluderer medicingennemgang). Dette for at hjælpe lægen med at have ekstra fokus på indikation og revurdering af medicinsk behandling.

Hvordan blev patienter udvalgt til medicingennemgang?

Alle beboere på plejehjemmet har flere kroniske lidelser, og de fleste får mere end 5 præparater. Kun i få tilfælde afviser den praktiserende læge at komme på opsøgende eller opfølgende hjemmebesøg.
(Vi kan ikke bede lægen om at udføre medicingennemgang i andre tilfælde end opsøgende- eller opfølgende hjemmebesøg og forebyggende sygebesøg).

Hvordan foregik medicingennemgangen?

Først laves der en aftale med lægen. En sosu-assistent og sygeplejerske laver forberedelserne, hvor en instruks følges og et tjekskema udfyldes. Borgeren og/eller pårørende inddrages så vidt muligt.

Medicingennemgang med lægen bliver lavet på afdelingen. Borgeren og/eller pårørende inddrages så vidt muligt. Sosu-assistent/sygeplejerske opdaterer aftaler i journalen og følger op med borgeren. Lægen opdaterer FMK og sosu-assistent/sygeplejerske opdaterer LMK i Nexus.

Hvad er der kommet ud af det?

Sosu-assistenter og sygeplejersker melder tilbage at tjekskemaet hjælper til overblik, således at der er bedre kvalitet i både forberedelsen, og selve medicingennemgangen med lægen.

Kontaktoplysninger

Susanne Parbst – spb@brondby.dk

Seponering af medicin – et samarbejde mellem apotek og læge
Hvor fandt det sted?

Region Midtjylland. Primær apotek

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret farmaceuter fra primær apotek og praktiserende læger.

Hvorfor blev projektet igangsat?

Projektet er et pilotprojekt, hvor det undersøges, hvad de praktiserende læger ønsker hjælp til omkring seponering af medicin, og hvordan de ser samarbejdet med apoteket i relation til seponering. På baggrund af denne undersøgelse udvikles, testes og evalueres en seponeringsydelse. Lægehuset og apoteket, som er med i dette projekt, har valgt protonpumpehæmmere (PPI) i deres udvikling af ydelse og samarbejde mellem de to parter, som i øjeblikket afprøves.

Hvordan blev patienter udvalgt til medicingennemgang?

Læge eller apotek identificerer borgere med PPI ud fra algoritme til seponering.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

Lægen beslutter, om medicinen kan seponeres. Apoteket har en seponeringssamtale med borgeren om bekymring, motivation osv. for seponering og to opfølgende samtaler. Herefter afsluttes borgeren fra apoteket, og der bliver sendt en afsluttende korrespondance til lægen.

Har projektet ført til ændringer i arbejdsgange eller andet?

At lykkes med seponering af medicin kræver et godt samarbejde mellem patient, læge og apotek med løbende opfølgninger, der kan støtte patienten.

Kontaktoplysninger

Rikke Nørgaard Hansen – rnh@pharmakon.dk

Medicingennemgang på plejehjem i Region Midtjylland
Hvor fandt det sted?

Region Midtjylland. Plejehjem.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret plejepersonale fra plejehjem, farmaceut fra Medicinteamet i MidtKraft og praktiserende læge.

Hvorfor blev projektet igangsat?

Medicinteamet i Midtkraft tilbyder et samarbejde om medicingennemgang til alle plejehjemslæger i Region Midtjylland. Projektet er blevet igangsat som led i en generel forbedringsstrategi.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

Farmaceut, læge og plejepersonale mødes på plejehjemmet og gennemgår borgernes medicin sammen. Under mødet aftales hvilke ændringer, der skal foretages.

Kontaktoplysninger

Louise Hopkins – louhop@rm.dk

Vi piller ved pillerne
Hvor fandt det sted?

Region Nordjylland. Alment praktiserende læge.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret farmaceut ansat i  Nord-KAP (kvalitetsenhed tilknyttet almen praksis), og praktiserende læge og sygeplejerske.

Hvordan blev patienter udvalgt til medicingennemgang?

Der foretages et datatræk over patienter, der får flere end fem lægemidler. Efterfølgende udvælges patienter til medicingennemgang ud fra identificerede potentielle lægemiddelrelaterede problemer.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

Farmaceuten gennemgår udvalgte patienters medicinliste med henblik på medicingennemgang. Der bliver afholdt konference med den behandlingsansvarlige læge, hvor farmaceutens interventionsforslag bliver gennemgået. Lægen uddelegerer behandlingsplanen til farmaceuten, som afholder medicinsamtale med patienten. En sygeplejerske deltager i lægekonference og patientsamtale med henblik på senere selvstændigt at kunne varetage aftrapning af medicin og identificere lægemiddelrelaterede problemstillinger. Det hele foregår i almen praksis.

Har projektet ført til ændringer i arbejdsgange eller andet?

Et af formålene med indsatsen er, at der skal ske opgaveglidning fra læge til sygeplejerske, således at sygeplejersken selvstændigt kan varetage medicinændringer inden for aftalte områder.

Hvad er der kommet ud af det?

Vi kender ikke det endelige udfald af indsatsen, men fra et tidligere lignende projekt fandt vi, at patienterne i høj grad var tilfredse med indsatsen. Vores formodning er også, at der på baggrund af indsatsen vil ske færre indlæggelser, fald og blødningsepisoder.

Almen praksis er meget tidspresset, og farmaceuter kan bidrage til øget kvalitet i behandlingen og aflaste læger ved at foretage medicingennemgang og samtale. Nogle patienter bliver mere lydhøre over for medicinændringer, når en anden faggruppe end lægen foreslår ændringer til deres medicin.

Kontaktoplysninger

Karina P. Kibsdal – k.kibsdal@rn.dk

Farmaceut i praksis
Hvor fandt det sted?

Region Midtjylland. Alment praktiserende læge.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret farmaceut fra Medicinteamet i MidtKraft, praktiserende læge, sygeplejerske og kommunal sygeplejerske.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

Farmaceuten foretager medicingennemgang forud for et møde i praksis. Ved mødet bliver medicingennemgangen gennemgået med læge, sygeplejerske og kommunal sygeplejerske. Efterfølgende bliver patienten indkaldt og interventionerne implementeres af lægen.

Hvad er der kommet ud af det?

Medicingennemgang bliver en del af hverdagen, når man arbejder med det fast i en længere periode. Det bliver tydeligt for læger og sygeplejersker, at der er meget medicin på listerne, som faktisk er overflødigt. Personale og læger føler et kvalitetsløft og får et større fokus på medicin og seponering.

Kontaktoplysninger

Louise Hopkins – louhop@rm.dk

Faglig sparring til medicingennemgang af polyfarmacipatienter ved farmaceut
Hvor fandt det sted?

Region Nordjylland. Alment praktiserende læge.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret farmaceut ansat i  Nord-KAP (kvalitetsenhed tilknyttet almen praksis) og privat praktiserende speciallæge.

Hvordan blev patienter udvalgt til medicingennemgang?

Projektet var målrettet specifikke patienter, som lægerne gerne ville have gennemgået, eller de blev udvalgt på baggrund af et dataudtræk over polyfarmacipatienter.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

Farmaceuten besøgte almen praksis af én dags varighed, hvor udvalgte patienters medicin blev gennemgået. Sidst på dagen blev der afholdt konference med klinikkens læger og plejepersonale, hvor interventionsforslag blev fremlagt og diskuteret. Det var lægens opgave efterfølgende at handle på forslagene.

Har projektet ført til ændringer i arbejdsgange eller andet?

Ved lægekonferencen blev der fokuseret på interventioner, der kan anvendes bredt på mange af klinikkens patienter, så nogle besøg kan have bidraget til, at klinikken arbejder videre med ét eller flere fokusområder.

Hvad er der kommet ud af det?

Lægerne udtrykte stor tilfredshed med besøgene og fik inspiration til fokusområder inden for medicin, men lægerne fik også en reminder om øget fokus på medicineringen generelt.

Kontaktoplysninger

Karina P. Kibsdal – k.kibsdal@rn.dk

%d bloggers like this: