Screening og redskaber

Projekter, hvor fokus har været på at udvælge relevante patienter eller udvikle/afprøve screeningsværktøj eller hjælperedskaber til prioritering af, hvem der skal have foretaget en medicingennemgang.

  • I Sikre Hænder – medicinpakken
  • I Sikre Hænder Medicinpakken – dog ikke længere en selvstændig sekundær driver.
  • Udvælgelse af patienter til medicingennemgang ved farmaceut vha. MERIS-scorer
  • Ekstern validering af Medicin Risiko Score (MERIS) hos patienter med polyfarmaci i almen praksis
  • MOSAIC: En model til bedre sygdoms- og medicinoverblik i almen praksis
  • The “PREparing Patients for Active Involvement in medication Review” (PREPAIR) tool: Et redskab til patientinvolvering i medicingennemgang
  • Ny model til identificering af ældre patienters behov for og implementering af farmaceutisk medicingennemgang på hospital.
  • Har en farmaceutisk medicingennemgang indflydelse på MERIS scoren?
  • PSO (Program for sikker lægemiddelordination)
I Sikre Hænder – medicinpakken
Hvor fandt det sted?

Region Hovedstaden.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret sygeplejersker på plejehjem og praktiserende læger.

Hvordan blev patienter udvalgt til medicingennemgang?

Sygeplejerskerne identificerer borgere, som skal have lavet en medicingennemgang, fx ved indflytning, udskrivelse fra hospital, ændring i funktionsniveau/sygdom.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

Ved den ugentlige stuegang, på plejehjemmet, bliver beboerens medicin taget op og gennemgået i samråd med en læge. Sygeplejersken medinddrager stoplisten og har screenet borgerens medicin for kompleksitet og dermed, også risikomedicin. Gennemgang og vurdering bliver udført og dokumenteret ved en læge, umiddelbart eller ved tilbagekomst til lægepraksis samme dag.

Sygeplejersken dokumenterer i EPJ. FMK bliver opdateret, når lægen har konfirmeret alle ordinationer. Som udgangspunkt har alle beboere en gennemgangsdato årligt = fødselsdag. Som det foregår nu med, lægefaglige opfølgninger løbende, og læger tæt på praksis (ugentlig stuegang på plejehjemmet) bliver beboernes medicin gennemgået oftere, og dermed bliver der udført gennemgang af medicinen løbende. Vi holder stadig fast i, at medicinen skal gennemgås struktureret ud fra ovennævnte kriterier.

Hvad er der kommet ud af det?

Da patienter og pårørende er inddraget i beslutningerne, har det betydet mere åbenhed og tillid mellem plejerne og borgerne omkring medicin. Vi har ikke tal på konsekvenser omkring fald, genindlæggelser eller andet. Vi oplever, at der ikke er så mange beboere, der har svære, komplekse dispenseringer, pga. polyfarmaci.

Kontaktoplysninger

Tina Lyhne, blp04@helsingor.dk

I sikre Hænder Medicinpakken – dog ikke længere en selvstændig sekundær driver
Hvor fandt det sted?

Region Midtjylland.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret plejepersonale på plejehjem, genoptræning/rehabiliteringscentre og i hjemmeplejen.

Hvordan blev patienter udvalgt til medicingennemgang?

I enheder hvor vi har tilvalgt at afprøve medicinscreening som prøvehandling. Og altså ikke medicingennemgang.

Hvad er der kommet ud af det?

Vi har kørt det, som en afprøvning. Det har vist forbedringspotentiale. Vi afventer afklaring fra programchef fra I Sikre Hænder ved kommunebesøg, i forhold til hvorvidt medicinscreening skal ligge hos praktiserende læger eller i eget regi. Eftersom medicingennemgang er udgået af den nyeste version af medicinpakken.

Kontaktoplysninger

Anne-Sofie Gade Lybker, mygind@ph.au.dk

Udvælgelse af patienter til medicingennemgang ved farmaceut vha. MERIS-scorer
Hvor fandt det sted?

Region Midtjylland.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret farmaceuter fra sygehusapoteket og læger fra sygehus.

Hvordan blev patienter udvalgt til medicingennemgang?

Medicine Risk Score (MERIS) anvendes til at udvælge patienter til medicingennemgang. MERIS er en valideret algoritme, der angiver risiko for at opleve medicineringsfejl. Scoren beregnes ud fra antal lægemidler, risikolægemidler og nyrefunktion.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

En gang om ugen kommer farmaceuten. Der bliver foretaget medicingennemgang, og interventionsforslag bliver diskuteret med den behandlingsansvarlige læge, og det bliver dokumenteret i journalen.

Har projektet ført til ændringer i arbejdsgange eller andet?

Ved at udvælge patienter vha. MERIS er det vurderet, at de relevante patienter til medicingennemgang vælges. Frem for patienter, som skulle udskrives inden for 14 dage, som var den gamle arbejdsgang.

Hvad er der kommet ud af det?

Det har skabt et rum, for tværfaglig diskussion om patientens medicinliste og optimering. Herunder ligger dosisjustering, forsat behandlingsindikation og interaktioner, der skal tages hensyn til. Derudover har det en enighed og arbejdsgang om, hvordan medicingennemgang ved farmaceut skal anvendes mest optimalt.

Kontaktoplysninger

Christina Brinck, CHRBRC@auh.rm.dk

Ekstern validering af Medicin Risiko Score (MERIS) hos patienter med polyfarmaci i almen praksis
Hvorfor blev projektet igangsat?

Polyfarmaci kan være nødvendigt, men øger samtidig risikoen for lægemiddelrelaterede problemer. Medicingennemgang er en velkendt metode til at identificere lægemiddelrelaterede problemer. For mange praktiserende læger kan det dog være vanskeligt at afsætte den nødvendige tid til at lave en medicingennemgang hos alle patienter med polyfarmaci. Dette projekt havde til formål at undersøge, om en nyligt udviklet Medicin Risiko Score (MERIS) var validt som hjælperedskab i almen praksis til at prioritere medicingennemgang hos patienter i størst risiko for lægemiddelrelaterede problemer.

Hvor fandt det sted?

Region Midtjylland.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret praktiserende læger og speciallæger i klinisk farmakologi.

Hvordan blev patienter udvalgt til medicingennemgang?

Patienterne blev inkluderet i projektet via en retrospektiv tilgang. Fra en bestemt dato blev patienter, som fremgik af lægens dagsprogram, inkluderet hvis de var i behandling med mere end fem samtidige lægemidler.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

Medicingennemgangen blev gennemført af en praktiserende læge og en speciallæge i klinisk farmakologi, som gennemgik medicinlisten hver for sig uden patienten, men med kendskab til patientens alder og eGFR. Efter den individuelle medicingennemgang mødtes den praktiserende læge og speciallægen i klinisk farmakologi med henblik på at opnå konsensus, om i hvilke tilfælde der var potentielt alvorlige, lægemiddelrelaterede problemer. Lægernes vurdering blev anvendt som golden standard til at validere MERIS.

Har projektet ført til ændringer i arbejdsgange eller andet?

Projektet viste, at en høj MERIS score var en risikomarkør for potentielt alvorlige, lægemiddelrelaterede problemer. Kombineret med den praktiserende læges viden og kliniske skøn kan MERIS potentielt bidrage til at udpege patienter, der har størst behov for en grundigere gennemgang af medicinlisten. Yderligere forskning er dog påkrævet for at belyse, om MERIS er brugbar i den kliniske hverdag og giver værdi for patienter og læger i almen praksis.

Læs artiklen i Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology

Kontaktoplysninger

Kirsten Høj, kirstenh@ph.au.dk

MOSAIC: En model til bedre sygdoms- og medicinoverblik i almen praksis
Hvorfor blev projektet igangsat?

Når almen praksis skal lave medicingennemgang i forbindelse med årskontrol, er der ofte ikke et resume af patientens sygdomshistorik tilgængelig. Samtidig er journaler for patienter med mange problemstillinger ofte meget omfangsrige i almen praksis på grund af, mange kontakter over mange år.

Projektet går ud på at udarbejde en model til at danne overblik over sygdomshistorik. I forbindelse med årsstatus for kronisk sygdom udarbejder sygeplejersken overblikket, som lægen benytter til medicingennemgang.

Hvor fandt det sted?

Region Midtjylland.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret sygeplejersker og praktiserende læger i almen praksis.

Hvordan blev patienter udvalgt til medicingennemgang?

Almen praksis, typisk lægen, identificerede patienter med polyfarmaci (5+ faste lægemidler), der inden for 2-4 uger skulle komme til årsstatus for kronisk sygdom.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

I forbindelse med årsstatus for kronisk sygdom udarbejdede sygeplejersken et overblik over patientens sygdomme. Lægen benyttede dette, suppleret af aktuel paraklinik og konsultationen med patienten, til at gennemgå patientens eksisterende medicinske behandling. Interventionen her fokuserede således primært på det overblik, der ligger til grund for en medicingennemgang.

Har projektet ført til ændringer i arbejdsgange eller andet?

Den udviklede model indeholdt en guide med afklarende spørgsmål på tværs af overordnede temaer: formål, målgruppe, indhold og organisering. Guiden kan blive benyttet til en fælles diskussion i den enkelte klinik, så arbejdet med at forbedre overblikket, bliver tilpasset netop den klinik.

Den endelige model var således meget fleksibel. Dette skyldes, at almen praksis har eksisterende og varierende arbejdsgange for at udarbejde resumeer for patienten. Samtidig fandt vi, at en væsentlig barriere med at udarbejde overblikkene er, at det er tidskrævende, da informationerne skal fremsøges manuelt i IT-systemet. Endelig fandt vi, at sygeplejersker sagtens kan varetage opgaven med at udarbejde overblik.

Aktuelt er vi ved at skrive en videnskabelig artikel.

Hvad er der kommet ud af det?

Udover den udarbejdede model kan vi anbefale at udvikle modellerne sammen med de aktører, der skal bruge den. Vi startede med en model, der var meget mere låst, men fandt ud af, at praksis har mange forskellige måder at arbejde på i forvejen samt forskellige barrierer, så vi var nødt til at lave modellen mere fleksibel.

Almen praksis vil gerne have sygdomsoverblik over deres patienter, men der er mange barrierer for at komme i mål med det. En del af vores model handler om, hvordan praksis kan arbejde mere systematisk med resumeer evt. for en lille målgruppe, i første omgang på en fleksibel måde, der kan tilpasses den enkelte praksis’ arbejdsgange, personale og eksisterende arbejdsmetode ift. resumeer.

Kontaktoplysninger

Anna Mygind, mygind@ph.au.dk

The “PREparing Patients for Active Involvement in medication Review” (PREPAIR) tool: Et redskab til patientinvolvering i medicingennemgang
Hvorfor blev projektet igangsat?

Patientinvolvering i medicingennemgang kan være en udfordring i daglig klinisk praksis, også i almen praksis.

Hvor fandt det sted?

Region Midtjylland.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret sygeplejersker og praktiserende læger i almen praksis.

Hvordan blev patienter udvalgt til medicingennemgang?

Almen praksis, typisk lægen, identificerede patienter med polyfarmaci (5+ faste lægemidler), der kom til årsstatus for kronisk sygdom.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

Når patienten kommer til blodprøvetagning i forbindelse med/inden årskontrol, får patienten et spørgeskema (PREPAIR) med hjem. Her udfylder patienten skemaet og medbringer det til konsultation med lægen. Skemaet indeholder 5 spørgsmål om oplevelser med eksisterende, samlede medicinering. Skemaet er udviklet til at understøtte dialogen om medicin i forbindelse med patienternes årlige statusundersøgelse for kronisk sygdom.

Interventionen fokuserer på at forbedre 1) patientens forberedelse inden medicingennemgang, og 2) patientinddragelsen i beslutninger om samlet medicinering.

Har projektet ført til ændringer i arbejdsgange eller andet?

Styrken ved skemaet er, at det er udviklet sammen med patienter og almen praksis. Derved passer det både til patienterne og til de rammer, almen praksis arbejder i.

Skemaet ser ud til at understøtte patientinvolvering, passe godt ind i de eksisterende kliniske arbejdsgange og blev generelt godt modtaget af både de patienter og praksis, der var med til at udvikle og afprøve det.

Hvad er der kommet ud af det?

Udviklingen af PREPAIR er formidlet i en videnskabelig artikel (DOI: 10.1186/s12875-022-01733-8) og på dansk i Practicus (https://feap.au.dk/fileadmin/feap/dokumenter/259_PREPAIR.pdf)

Skemaet er offentligt tilgængeligt og kan downloades her: https://feap.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/Hvordan-har-du-det-med-din-medicin.pdf

I projektet ’Sammen om medicinen’ er skemaet en del af en intervention på plejehjem for nytilflyttede beboere, som skal understøtte en fælles indsats for at mindske uhensigtsmæssig medicinering. Her tilpasses PREPAIR til at være et forberedelses- og dialogværktøj, som skal understøtte aktiv inddragelse af plejehjemsbeboere og pårørende. Man kan læse mere om projektet her: https://feap.au.dk/forskning/kvalitetsudvikling/projekter/

Kontaktoplysninger

Anna Mygind, mygind@ph.au.dk

Ny model til identificering af ældre patienters behov for og implementering af farmaceutisk medicingennemgang på hospital
Hvor fandt det sted?

Region Sjælland.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret farmaceuter fra sygehusapotek og læger på sygehus.

Hvordan blev patienter udvalgt til medicingennemgang?

Patienter over 65 år med 5 eller flere lægemidler og mindst ét potentielt uhensigtsmæssigt lægemiddel (PIM) fra en udviklet liste (PPI, statiner, NSAID, loop diuretika, AK, sederende antihistaminer, kinin, peristaltikfremmende laksantia mv.)

I projektperioden screenede medicinservicefarmakonomer alle ny-indlagte patienter ved hjælp af screeningslisten. Listen blev indarbejdet i farmakonomernes primære arbejdsværktøj, som består af et Excel ark med lægemiddelrekommandationer, medicinnoter og vejledninger fra Sygehusapoteket. Når en patient passede til et eller flere af kriterierne på screeningslisten, oprettede farmakonomen en henvisning til medicingennemgang ved farmaceut.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

Hver dag i projektperioden var to kliniske farmaceuter centralt placeret dedikeret til at foretage medicingennemgang på de henviste patienter via elektronisk journal. De kliniske farmaceuter foretog en medicingennemgang på de henviste patienters fulde medicinliste, uanset henvisningsårsag. Medicingennemgangen havde til formål primært at reducere antallet af PIMs. Ved forslag til interventioner i medicinen skrev farmaceuten et notat i patientens elektroniske journal, som lægen kunne bruge ved næste stuegang på patienten.

Har projektet ført til ændringer i arbejdsgange eller andet?

Projektet forløb i 2017-2019, og efterfølgende er alle projekterne blevet evalueret af VIVE for Sundheds- og ældreministeriet. Vi har derfor en forventning om, at projektets gode resultater vil føre til, “at alle regioner fremadrettet visiterer relevante ældre medicinske patienter til medicingennemgang under indlæggelse”, men har ikke hørt videre fra Sundheds- og ældreministeriet siden.

Hvad er der kommet ud af det?

Antallet af potentielt uhensigtsmæssige lægemidler til ældre medicinske patienter blev i projektet statistisk signifikant reduceret af interventionen.

Kontaktoplysninger

Trine R. H. Andersen, trn@regionsjaelland.dk

Har en farmaceutisk medicingennemgang indflydelse på MERIS scoren?
Hvorfor blev projektet igangsat?

Projektets formål (specialeprojekt) var primært at se nærmere på et valideret værktøj (MERIS), der bliver brugt til at udvælge patienter til farmaceutisk medicingennemgang. MERIS er udviklet til at udvælge patienter, der har behov for en medicingennemgang. Det er som sådan ikke formålet, at MERIS scoren skal ændres, men det er alligevel nyttig viden at se ind i af hensyn til videreudvikling af hhv. anvendelse af screeningsværktøjer.

Hvor fandt det sted?

Region Midtjylland.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret farmaceuter fra sygehusapotek og læger fra sygehus.

Hvordan blev patienter udvalgt til medicingennemgang?

Patienterne udvælges elektronisk ved hjælpe af algoritmen/screeningsværktøjet MERIS (MedicinRisikoScore).

De kliniske farmaceuter udvalgte patienter til medicingennemgang (MGG) med udgangspunkt i MERIS scoren angivet elektronisk, således at patienter med de højeste MERIS scorer, blev gennemgået først.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

Medicingennemgangen (MGG’en) blev foretaget på baggrund af patienternes aktuelle medicinlister, laboratorieværdier, EPJ og Fælles Medicinkort (FMK). Patientens diagnoser blev koblet med den ordinerede medicin, og de enkelte præparater blev gennemgået jf. Hospitalsapoteket Region Midtjyllands instruks, hvorefter de vigtigste punkter og anbefalinger blev nedskrevet i et medicingennemgangsnotat til lægen i EPJ.

Har projektet ført til ændringer i arbejdsgange eller andet?

Farmaceutisk medicingennemgang er en eksisterende ydelse. Dette projekts formål var at se nærmere på MERIS scoren som screeningsværktøj. Formålet var at undersøge, om patienternes MERIS scorer, ændrer sig efter en farmaceutisk MGG. Således blev MERIS scoren før og efter en farmaceutisk medicingennemgang sammenlignet.

Kontaktoplysninger

Charlotte Olesen, chaoln@auh.rm.dk            

PSO (Program for sikker lægemiddelordination)
Hvorfor blev projektet igangsat?

Projektet blev igangsat for at sikre, at lægerne har de nødvendige kompetencer for rationel, korrekt, og sikker lægemiddelanvendelse, og at dette dokumenteres således, at kvaliteten løbende opretholdes og videreudvikles.

Elektronisk platform (e-learning), casebaseret undervisning af læger med henblik på sikker lægemiddelordination.

Hvor fandt det sted?

Region Syddanmark.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret læge på somatisk sygehus.

Kontaktoplysninger

Camilla sloth, camilla.frosch@rsyd.dk

%d bloggers like this: