Tværsektorielle

Tværsektorielle projekter er defineret som projekter hvor, der i en vis grad indgår tværsektorielt samarbejde i forbindelse med medicingennemgang og delprocesser.

Medicingennemgang på Bosteder
Hvor fandt det sted?

Region Nordjylland.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret botilbud, kommunal farmaceut, speciallæge og praktiserende læge.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

En farmaceut ansat ved Aalborg Kommune identificerer beboerne, laver opdateret medicinliste og en kort anamnese. En speciallæge laver herefter en medicingennemgang. Denne deles med farmaceuten og den praktiserende læge. Eventuelle ændringer effektueres via den praktiserende læge evevtuelt i samarbejde med speciallæger på sygehuset. Konsultation af eksempelvis specialambulatorier foregår via speciallægen, der foretager medicingennemgangen.

Hvad er der kommet ud af det?

Projektet er lige startet, men allerede i planlægningsfasen har det medført et bedre samarbejde mellem Aalborg Kommune og Klinisk Farmakologisk Enhed, mere fokus på medicineringen, på bosteder og på videreuddannelse af personalet.

Kontaktoplysninger

Birgitte Klindt Poulsen, biklp@rn.dk

Medicingennemgang mellem Aalborg kommune og Aalborg universitet hospital
Hvor fandt det sted?

Region Nordjylland.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret kommunal farmaceut, borgere tilknyttet plejehjem/botilbud/rehabiliteringstilbud, hospitalslæge og praktiserende læge.

Hvordan blev patienter udvalgt til medicingennemgang?

Efter aftale med praktiserende læger vælger vi at screene alle patienter for at vælge kandidater til medicingennemgang.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

I Aalborg kommune har vi ansat en farmaceut, som i samarbejde med farmakologisk enhed på Aalborg Universitet Hospital foretager medicingennemgang.

 • Farmaceuten laver det først udkast af medicingennemgange.
 • To læger fra Aalborg Universitets Hospital ser på farmaceutens udkast, vurdering og anbefalinger.
 • Farmaceuten fra Aalborg Kommune og de to læger fra Aalborg Universitets Hospital holder et møde hver 14. dag for at blive enig om ændringer, som skal sendes til den ansvarlig praktiserende læge.
Kontaktoplysninger

Ali Idan Kazem, aik-aeh@aalborg.dk

Kliniske farmaceuter i Region Hovedstadens Psykiatri i samarbejde med Region Hovedstadens apotek
Hvor fandt det sted?

Region Hovedstaden

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret botilbud, læge fra psykiatrisk afdeling og farmaceut fra sygehusapotek.

Hvordan blev patienter udvalgt til medicingennemgang?

Medicingennemgang bliver ofte foretaget efter ønske fra den behandlingsansvarlige læge. I Region Hovedstadens psykiatri er der vedtaget en række kriterier, som skal opfyldes, for at der skal laves en medicingennemgang:

Alle patienter (indlagte og ambulante) i Region Hovedstadens Psykiatri, som opfylder 2, eller flere af nedenstående kriterier skal have lavet en medicingennemgang:

 • Alder ≥ 65 år
 • I behandling med ≥ 6 unikke lægemidler
 • I behandling med højrisikolægemidler
 • I behandling med mere end et antipsykotikum
 • I kombinationsbehandling med antipsykotika og benzodiazepiner
 • Er diagnosticeret med lever- eller nyrelidelse
Hvordan foregik medicingennemgangen?
 • Den kliniske farmaceut på det lokale center/afsnit udarbejder en medicinanamnese, på baggrund af patientsamtale, opslag i FMK/ SP og evt. dialog med bosted og andre eksterne kilder.
 • Interventionsforslag drøftes med den behandlingsansvarlige læge.
 • Der udarbejdes et notat i journalen med forslag til medicingennemgang.
 • Den behandlingsansvarlige læge effektuerer på baggrund af farmaceutnotat.
Kontaktoplysninger

Katrine Overballe Holm, katrine.overballe@regionh.dk

Farmaceuten som brobygger i sektorovergangen ved udskrivelse
Hvorfor blev projektet igangsat?

Lægemiddelrelaterede problemer er hyppige i sektorovergange, særligt efter udskrivelse fra sygehus. Mange lægemiddelrelaterede problemer bliver identificeret af farmaceuter på hospitalerne, men langt fra alle bliver eller kan blive løst under en (3-4 dages) hospitalsindlæggelse. Første sted, mange patienter henvender sig til i sundhedsvæsenet, efter udskrivelse er på primærapoteket.

Hvor fandt det sted?

Region Sjælland.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret farmaceuter fra primærapoteket og sygehusapoteket, og læger fra somatisk afdeling på sygehus.

Hvordan blev patienter udvalgt til medicingennemgang?

Alle patienter kan få foretaget medicingennemgang, men der prioriteres ofte efter alder og polyfarmaci.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

Patienter, der modtager farmaceutisk medicingennemgang under indlæggelse på sygehus i Region Sjælland, henvises til farmaceut på primærapotek efter udskrivelse. Kommunikation om patientens lægemiddelbehandling foregår direkte mellem sygehusfarmaceut og apoteksfarmaceut med henblik på bedst mulige rådgivning af patienten.

Hvad er der kommet ud af det?

Farmaceuterne i begge sektorer ytrer allerede stor tilfredshed med det øgede samarbejde på tværs af sektorerne, selvom vi endnu ikke kender patientoutcomes.

Projektet vil måle på Patient-reported experience measures (PREMs) og Patient-reported outcome measures (PROM) såvel som antal kontakter til sundhedsvæsenet 6 måneder efter udskrivelse.

Kontaktoplysninger

Trine R. H. Andersen, trn@regionsjaelland.dk

Tryg medicin under og efter indlæggelse på Sygehus Lillebælt
Hvor fandt det sted?

Region Syddanmark.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret farmaceuter fra sygehusapotek og læger fra sygehusafdeling.

Hvordan foregik medicingennemgangen?

Farmaceuten laver supplerende medicinanamnese med patienten via den motiverende samtale efter indlæggelsen. Det vil sige, at der sker en medicinafstemning og afdækning af compliance sammen med patienten. Ordinationerne tilrettes i det elektroniske medicin system (her er systemet Cosmic) i forhold til, hvad patienten reelt får på afdelingen (konkrete præparatnavne). Patienten bliver informeret om virkning og bivirkninger, og der samles op på patientens spørgsmål omkring medicinen.

Patienten kontaktes senest 7 dage efter udskrivelse for at afdække medicinske spørgsmål og afdække deres tryghed under og efter udskrivelsen.

Har projektet ført til ændringer i arbejdsgange eller andet?

Det er ikke planlagt at implementere projektet, da afdelingen ikke har økonomiske ressourcer til at købe en farmaceut til afdelingen.

Hvad er der kommet ud af det?

Patienterne angav, at indsatsen gav en større tryghed omkring medicin. Især den opfølgende samtale efter, at de var kommet hjem. Afdelingen fik tilbagemeldinger på utilsigtede arbejdsgange via farmaceuternes motiverende samtaler med patienterne.
Der er meget læring i at se på patienten på tværs af sektorer. Mange patienter er ikke opmærksomme på de utilsigtede hændelser, der sker, og hvis patienterne ikke er tilkoblet hjemmepleje eller bor på en institution, kan der gå lang tid, inden hændelsen opdages, og korrigerende indsats fra afdelingen iværksættes.

Kontaktoplysninger

Lilian Brøndgaard Nielsen, lilian.brondgaard.nielsen@rsyd.dk

%d bloggers like this: